blueboard_vr.gif

 

 

                                           제 5 장     띄어쓰기

            제 1 절     조 사

 

제41항   조사는 그 앞말에 붙여 쓴다.

            꽃          꽃마저        꽃밖에       꽃에서부터      꽃으로만

            꽃이나마    꽃이다       꽃입니다    꽃처럼             어디까지나

            거기도        멀리는       웃고