blueboard_vr.gif

 

           제 2 절     구개음화

제 6 항   ‘ㄷ,ㅌ’받침 뒤에 종속적 관계를 가진 ‘-이(-)’나 ‘-히-’가 올 적에는
             그 ‘ㄷ,ㅌ’이 ‘ㅈ,ㅊ’으로 소리나더라도 ‘ㄷ,ㅌ’으로 적는다(ㄱ을 취하고, ㄴ을 버림)

   ㄱ(취함)

  ㄴ(버림)

     맏이

     해돋이 
     굳이

     같이
     끝이

     마지

     해도지

     구지

     가치

     끄치

  ㄱ(취함)

   ㄴ(버림)

    핥이다

    걷히다

    닫히다

    묻히다

 

    할치다

    거치다

    다치다

    무치다